sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 12th, 2024|01:09 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Mācība nr 1: nerunāt sociālajos ar policijas izsekotiem narkomāniem un neatklāt viņiem savu precīzu adresi.
linkpost comment