sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 14th, 2024|09:38 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
"Koku sulu pēc Šrīmad Bhagavatam nevar dzert. Koki un sievietes uzņēmās Indras grēkus. Koku sula satur grēku. Sievietes dabūja mēnešreizes." (Kaspars Gulbis)
linkpost comment