sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 19th, 2023|09:17 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Islāma zemēs ir arī tādas sievietes, kas atstāj islāmu un bēg uz Rietumiem, jo islāmā sieviete ir vienā līmenī ar kamieli vai skapi, viņa ir vīriešu īpašums un viņai jāseko absurdajai islāma reliģijai. Es priecātos uzņemt Eiropā šādas ex-muslim sievietes kaut miljoniem.
linkpost comment