shvep - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
shvep

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kumēdiņi Mar. 11th, 2018|10:07 am

shveps
Pareizi darīju, ka daudzus gadus nespēru kāju teātros. 2 mēnešu laikā 2 neciešami sūdīgas izrādes 2 pilnīgi atšķirīgos teātros, abām recenzijas un pieejamie vērtējumi ļoti slavinoši.

Kamon, hipsteri, izejiet no pašhipnozes.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: