sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 1st, 2010|12:25 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ja man uz muguras būtu spuras, tās saceltos ik reiz, kad izdzirdu vārdu kopu "Par Labu Latviju"
LinkLeave a comment