Jun. 27th, 2012 @ 10:44 am (no subject)
Mūziķu grupas aizvien vairāk man asociējas ar ģimenēm - tikai retās paliek kopā ilgi un kopā aug, attīstās. Lielākā daļa pēc dažiem gadiem pajūk un visi aiziet katrs uz savu pusi. Un pat tās, kas turas kopā ilgi, bieži vien savā starpā konfliktē un moka viens otru, jo nav iespējams atrast kaut kādu citu - alternatīvu variantu, pastāv bažas, ka no vilka bēgot, var nonākt pie lāča.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.