Mar. 1st, 2022 @ 12:21 pm (no subject)
Maskavas pareizticīgo baznīcās Ukrainā vairākos gadījumos uziet ieročus, arī paši mācītāji izliek mērķus savējiem. Sātana kalpi.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.