mazaa_mija - January 13th, 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 13th, 2022

[Jan. 13th, 2022|09:49 pm]
es, piemēram šodien uzzināju un izmēģināju, ka ja ir zaļi avokādo, ko vajag uz sitiena dabūt gatavu ēšanai, tad tos iemet krāsnī apmēram 180-200 grādos uz 10 min or so un izņem gatavu! atdzesē un voilā!
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 13th, 2022 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]