mazaa_mija - August 9th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 9th, 2018

kuldīga, lcca vasaras skola [Aug. 9th, 2018|01:56 am]
aizbraucu pilnigi sanīkusi, tāda apātiska bez dzirkstelītes, bet pirmajā vakarā jau rāvām vaļā bolero dj seta laikā līdz vēlāk kaimiņi mūs pārtrauca baha čella skņdarba vidū un aizsūtīja gulēt, nakamajā dienā izpildīju savu līdz šim sliktāko talku skolā un viss sāka notikt tikai labāk kad neispējamais pārvēršas iespējamībā ar daudz vīna, sarunām un atklāsmēm sev pašam ieaijājot maigi atkal smadzeņu darbību aktīvajā fāzē, kas eskalējas ar katru dienu, līdz beigās slavenais zviedru kurators iesūc nāsīs manu grāmatu un momentā to promotē slavenam vācu fotomāksliniekam, kas ir gatavs to nopirkt vēl neredzējis, komplimentējot par manām non pedagogical metodēm
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 9th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]