mazaa_mija - April 6th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 6th, 2018

[Apr. 6th, 2018|01:52 am]
pusstundu pirms atklāšanas man gribējās ielīst pagultē un atrubīties un nogulē† beauty sleepā visas atklāšanas runas un pamosties izejamā dienā, bet tā kā pat lietus nesāka līt pirmajā īstajā pavasara dienā noteiktajā stundā, tad man nekas cits neatlika kā atklāšunas runā pārtraukt kuratoru paziņojot, ka es aizmirsu visu ko viņš teica un es to nevaru nu jau pat izstāstīt
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 6th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]