mazaa_mija - March 8th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 8th, 2018

[Mar. 8th, 2018|03:20 am]
pēc šodienas, kad tēja ar edu rakstīja man grāmatu, es jūtos kā visu dienu šķūrējusi sniegu apkārt mājai, nezinu kas tas bija, bet ārkārtīgi skaisti
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 8th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]