mazaa_mija - October 15th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 15th, 2015

[Oct. 15th, 2015|01:06 am]
izskatās ka lietas sāk normalizēties, neskatoties uz brodska/barišņikova paceltajiem eksistenciālajiem jautājumiem
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 15th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]