mazaa_mija - October 8th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 8th, 2015

[Oct. 8th, 2015|12:25 am]
nosakatījos ļoti jaudīgu filmu par godu Chantal Akerman, kas 5 oktobrī padarīja sev galu, bet jaudīgāko filmu nofilmēja, kad viņai bija 25 (1975), vajag gan apbruņoties ar pacietību, bet tās 3,5h ir to vērtas, lai arī tur neviens neskrien, nešauj, un pat gandrīz nerunā. kam ir iekšās – iepazīstieties ar Žannu Delma no Briseles
http://www.imdb.com/title/tt0073198/
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 8th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]