mazaa_mija - August 29th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 29th, 2015

[Aug. 29th, 2015|06:17 pm]
if there is a german in a kitchen there must be change. tas viss finišēja vakar naktī, kad viņš sadedzināja manas kurpes un savas super dārgās zeķes. Pēc tam sēdēja ar savām plikajām pēdām pie ugunskura un jutās kails, bet pie tā jau viņš neapstājās un mēģināja sadedzināt vienam jaunam džekiņam bikses viņš tās novilka un sēdēja tām virsū, lai netracinātu vācieti vēl vairāk pilnmēnesī
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 29th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]