mazaa_mija - July 25th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 25th, 2015

[Jul. 25th, 2015|02:41 am]
šodien beidzot tas skandināvu wealthy & boring mani piebeidza pilnībā, nevajadzēja nekur iet vispār, es sistēmās vispār neko neredzēju, nevarēju safokusēt skatienu, nerunājot jau par sarunām, kas mani nokāva pirmajā sekundē, kad kāds mēģināja ar mani uzsākt sarunu, atnācu mājās izdzinu visus ārā ar grūtībām, izdzēru vīnu, paliek mazliet labāk, bet to redzēsim rīt, cik spējīga es būšu vombatēt rasbainieka dārzā, galvenais nerunājiet ar mani
link2 comments|post comment

[Jul. 25th, 2015|02:28 pm]
atgriežos pie saviem zaļajiem nātru koktēļiem
beidzot
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 25th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]