mazaa_mija - July 16th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 16th, 2015

[Jul. 16th, 2015|09:35 pm]
sēžu dzeru vīnu un man atkal ir jākrāmē koferis, no rīta saņēmos izmest visas vasaras kleitas ārā, tagad jāmkelē ziemas džemperi, es negribu redzēt vairs nevienu lidostu šovasar, bet gulēt zālē, lai arī līst lietus
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 16th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]