mazaa_mija - June 1st, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 1st, 2015

hiking boots [Jun. 1st, 2015|10:00 pm]
Visuvarenā ciba!
vai man kāds varētu aizdot uz nedēļu (12.06.-17.06) hiking boots? Man jābrauc aiz polārā loka un tā kā tā nav mana mīļākā nodarbe, bet šoreiz nāksies kkur līst pa kalniem, tad šādu zābaku arsenālā nav...vajadzīgais izmērs uz 40 kāju!

būšu bezgala pateicīga
link14 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 1st, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]