mazaa_mija - May 20th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 20th, 2015

[May. 20th, 2015|01:46 am]
pēc savas neizdevušās beauty night sleep esmu tomērt nokļuvusi parīzē, kaut gan neizvēlējos labāko transportu, kas bija labākais, jo kāds bija uzlecis uz sliedēm (atkal), bet nu jau drauga aplenkumā varu visu visiem piedot, rīt Tokyo Palace un un tad mad days, kur mani izdrāsīs, bet tas arī nekas
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 20th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]