mazaa_mija - March 28th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 28th, 2015

Talka PresesNamā Rīt svētdienā [Mar. 28th, 2015|11:24 am]
Dārgie cibiņi, tā kā šodien visi noteikti bolīs acis binokulārajās dejā, bet rīt sola lietu un tas nav piemērots dārza darbiem vai garām pastaigām gar jūru - es varu piedāvāt pavasara atrakciju TALKA Preses Namā. darbu kārtībā ir krāsot/eļļot galdus, krāsot sienas, iztīrīt grīdas (ir lielais putekļsūcējs), un tad jau vēl logu mazgāšana!
Būtu labi, ja dotu man ziņu, lai tad varu ievārīt jau šodien zupu rītdienai.
link6 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 28th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]