mazaa_mija - March 22nd, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 22nd, 2015

krogs Rojā [Mar. 22nd, 2015|10:08 am]
vai kāds var ieteikt kādu labu vietu Rojā, kur paēst? vai kaut kur tuvumā uz Rīgas pusi

Paldies
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 22nd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]