mazaa_mija - March 6th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 6th, 2015

[Mar. 6th, 2015|12:56 am]
kamēr džeki šodien virvēs karājās pie presnika griestiem, lai iekārtu lampas, iegāju otrā istabā mazliet paknibināties, kas ar usnes palīdzību rezultējās nokasītos logos, seju atmazgāt nav vienkārši un pat visi mani pupi ir krāsā, bet acis ir pilnas maziem cietiem melnas krāsas putekļiem, tagad domāju kādu ficeni uzlikt kur varētu papinkšķēt, lai vismaz tas viss izskalojas ārā
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]