mazaa_mija - February 13th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 13th, 2015

[Feb. 13th, 2015|07:16 pm]
13 piektdienas ir manas laimīgās dienas, neatceros jaunu pirms cik gadiem, bet pārāk daudz es 13 piektdienā nopirku pirmo mašīnu, tā kā nebiju braukusi 13 gadus tad dzenot no līgatnes zvanīju džekiem un kliedzu klausulē, ka man nav 5 ātruma (nevarēju atrast) un lieldienās sniga sniegs kā pa ziemsvētkiem, šodien beidzot noslēdzu līgumu par studiju! juhūūūūūūūūūū! man beidzot būs rīgā studija. PresesNamā!
šampanieti studijā!
link8 comments|post comment

navigation
[ viewing | February 13th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]