mazaa_mija - February 3rd, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 3rd, 2015

[Feb. 3rd, 2015|05:46 pm]
palaidu Dooo komandtripā na Pariž un iebraucu Rimčikā, kaut kādus sīkumus paņemt vakariņām, puisis pirms manis jau ir samaksājis un krauj savus pirkumus somā, es jau trinos ar maciņu rokā, kad parādās apkopēja noliecas starp mums un paceļ 20 eur – dodot tā kā džekam, kas saka tas toč nav mans, es arī saku, ka tas toč nav mans, apkopēja dod kasierim, tādam jaunam puisītim, kas arī saka, tas nav mans – novienojāmies, ka varbūt kāds atskries atpakaļ, ja ne, lai jau mazajam kasierzēnam tiek prēmija. pārējie rindā skatījās uz mums badīgām acīm
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 3rd, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]