mazaa_mija - December 23rd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 23rd, 2010

ja man būtu i phons es varētu arī kaut ko uzprogrammēt [Dec. 23rd, 2010|12:08 am]
pēc vakariņām, lībāniešu zēna servētām, viss izskatās daudz labāk
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 23rd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]