mazaa_mija - December 21st, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 21st, 2010

[Dec. 21st, 2010|03:00 pm]
viss ko es gribu ir faking dārgs, grāmata gala rezultātā, būs just parasts sūds ar mīnusiem, vienīgi labs papīrs, bet vēl jau redzēs kā nodrukās
a tā var – dārgi,
a tā – dārgi,
ko varat piedāvāt – tas viss būs dārgi
varianti – ............
un tāpat jau tas nu galīgi nav par velti
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 21st, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]