mazaa_mija - December 17th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 17th, 2010

[Dec. 17th, 2010|03:12 pm]
veiksmīgi paspēju ielekt vēl vilcienā, pirms tas viss tika ieputināts kaut kur starp baltiem laukiem un tad pirmoreizi braucu ar riteni putenī, un ne reizes nenokritu!!! brilles ik pa laikam aizsniga, vai aizsvīda, bet tas nav svarīgi, jo tāpat gandrīz neko neredzēju
stap citu, holandei ļoti piestāv sniegs, man patīk
link5 comments|post comment

[Dec. 17th, 2010|09:48 pm]
man viena kāja biksēm pēkšņi šķiet par šauru, pieliekties arī nevar, bet tās ir manas darba bikses, velku katru dienu bezmaz un tad vēl tās ziemas garoziņas ap manu kārno torsu, kliedz – gatavojies ziemai??
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 17th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]