mazaa_mija - December 15th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 15th, 2010

[Dec. 15th, 2010|01:56 am]
šodien pamodos ar sajūtu я ещё не встал но уже устал
gribas man zsv spodrināt dakšiņas un iet uz restorānu, aizbraukt uz Parīzi vakariņās laikam būtu pārlieku liela izšķērdība (laikā)
linkpost comment

[Dec. 15th, 2010|11:33 pm]
rajončikā ir ideāls vīna veikals, lieliska velo darbnīca, kur pat naudu neprasa, un ja vēl tipene izrādīsies zaibis..
bet to mēs vēl redzēsim, atkarīgs, ko man piedāvās
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | December 15th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]