mazaa_mija - December 8th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 8th, 2010

[Dec. 8th, 2010|12:46 am]
gribēju rakstīt par savu psihadēlisko tripu apkārt pilsētai caur miglu un spoguļojošu virsmu, tādā pusnemaņas stāvoklī, un tie tuneļi ir tik kruti, kad vajag sekot tikai tām sarkanajām gaismiņām, un tad tas riņķis beidzas, esmu mājās, dzeru vīnu un rīt iešu skatīties vai ir sods uzlikts vai nē
linkpost comment

navigation
[ viewing | December 8th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]