mazaa_mija - November 30th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 30th, 2010

[Nov. 30th, 2010|08:43 pm]
beidzot mans randiņš ar itāli notika, spītējot laika apstākļiem un nepareiziem pulksteņiem, vilcieni kursēja, un sastrēguma rinda (871 km garš sastrēgums ir pat rekords priekš holandes) kopš vakardienas spoguļojas aizsalušajos kanālos.

link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 30th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]