mazaa_mija - November 22nd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 22nd, 2010

[Nov. 22nd, 2010|07:45 pm]
Biju parīzē, bet uz Pari Photo neaizgāju, dienu nosēdēju hospitālī raudādama, kur ģeniālie franču dakteri mani izdziedināja viens un divi, visas asaras aizkaloju ar nenormētiem šampanieša plūdiem, izcilām pusdienām un visu pārējo, kas pieder šai pilsētai
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | November 22nd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]