mazaa_mija - October 23rd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 23rd, 2010

[Oct. 23rd, 2010|02:36 am]
vakar sēdēju un domāju par telpu, tipa чото не то, tad atvedām mazliet stuffa, piedirsām astrālu, un tik ļoti pavilka uz Lāčplēseni, bet gribas iziet ārā
linkpost comment

[Oct. 23rd, 2010|05:06 am]
nevaru saprast, kā man vairāk žēl – kājas vai bikses
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 23rd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]