mazaa_mija - October 19th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 19th, 2010

[Oct. 19th, 2010|01:31 am]
un vadu tev ir šitā
linkpost comment

man atkal nebūs balkona [Oct. 19th, 2010|01:49 am]
bet man tik ļoti patīk tur būt tagad arī lietus līst viss pelēks un kluss mazais iežogotais pagalms, un lietus, šēžu pīpēju un man pat nav auksti, jo es taču sēžu uz balkona, balkons man ir kaut kas īpašs, es vinmēr esmu geribējusi dzīvot kur ir balkons un nekad nav sanācis, tikai ciemos, bet tas neskaitās, jo tas tikai palielina gribēšanu un patikšanu, bet šinī pilsētā visiem ir balkons tikai man nav vai netrāpa, tas pirmais ar balkonu + franču balkonu otrā istabā nāca par strauju un nesagatavotu varbūt tāpēc es dzīvoju visu laiku pagaidām video nebūs internets par lēnu
linkpost comment

[Oct. 19th, 2010|11:21 pm]
mums tagad ir arī ziloņa kāja. īsta
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 19th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]