mazaa_mija - October 1st, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 1st, 2010

[Oct. 1st, 2010|03:01 pm]
Rīt jāizvācas
sēžam
vajadzētu iziet ārā
saulīte spīd
jāuzraksta vēstules un sludinājumi
jāatceras visi cilvēki ko pazīstam
bet tā bagdādē viss mierīgi
situācija tik mainās ātrāk kā hokejā
dzīvosim villā
grāmatas
un
kaķi
link2 comments|post comment

[Oct. 1st, 2010|09:55 pm]
vajadzētu ieziesties ar glābēju
linkpost comment

navigation
[ viewing | October 1st, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]