mazaa_mija - September 27th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 27th, 2010

[Sep. 27th, 2010|07:05 pm]
zāģēju sasalušu rupjmaizi, lai tiktu pie svaigām ķiplokmaizēm, žēl tikai, ka nav speķa un šņabja
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 27th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]