mazaa_mija - September 18th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 18th, 2010

[Sep. 18th, 2010|04:58 am]
es nezinu, vabūt vajag dot, ko gribas, lai nešokējas, man miergs prāts un viņiem tīra sirdsapziņa

s(asper viņus jods!)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 18th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]