mazaa_mija - September 11th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 11th, 2010

par gurķiem [Sep. 11th, 2010|07:45 pm]
Mamma mums bij iedevusi līdz maišeli ar svaigiem gurķiem. Sakarā ar visu pārbraucienu, pārvakšanos un vēl sazin ko mēs bijām labi ja kādus 4 gurķus apēduši. katru dienu es jutu pārmetumu par tiem gurķiem, kas tūlīt aizies bojā, un tad es ieraudzīju akvāriju, un dārzā atradu avenes, un puķu tirgotājs mums uzdāvināja ziedošas dilles (bez rozēm), parkā atradām ozolu, un leckapī mārutku burciņu, vienvārdsakot mums ir mazsālīti gurķīši!!!!

linkpost comment

navigation
[ viewing | September 11th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]