mazaa_mija - September 4th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

September 4th, 2010

[Sep. 4th, 2010|01:34 am]
visas mēbeles izmetām uz ielas, pēdējais vakars Hāgā, rīt sāksim jaunu un skaistu dzīvi lielpilsētā, sākums jau bija daudzsološs – vakar pāris stundu laikā, kamēr sēdējām uz koferiem Damrakā, samenedžējām dzīvokli ar sūnainu terasi un aizaugušu dārzu
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | September 4th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]