mazaa_mija - August 24th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 24th, 2010

[Aug. 24th, 2010|11:51 pm]
meža zvēri pļaviņā nāk tikai pie manis, kā kāds atbrauc – tā nerādās, nāca tikai pirmajā naktī, kad jogi aizbrauca un otrajā naktī, pirms eglīti mums atveda, pēc tam jau visi ciema klibie un badīgie suņi bij klāt
bet man tik ļoti patīk aizturēt elpu, lai dzirdētu kā viņi mani apošņā
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 24th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]