mazaa_mija - August 12th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 12th, 2010

[Aug. 12th, 2010|04:03 pm]
šdien aizmigu zobārsta krēslā ar vaļā muti,
dakterīte pārbijās: "kas ar jums?"
"es tikai guļu."
"Ā, nu tas labi, variet gulēt tālāk..."
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 12th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]