mazaa_mija - July 17th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 17th, 2010

Rīga alternatīvā [Jul. 17th, 2010|06:30 am]
sākām ar slasu un mazajām zanītēm, kas gan zaudēja, tad uzreiz ieskrējām mersedesos un nokļuvām atpakaļ pie pieminekļa, kur ir grupa, kas mēģina nosargāt pieminekli no čurātajiem, ieraugot egli, lai arī kāršu triku meistars jau bija aizgājis mājās, plastmasas saulespuķes nevīst, pameditējot tirgū, un aplaužoties teātra bārā, nākamajā stūrī satikām kņazu restaurācijā ar uno un vietējo kon tingentu uz stabenes, un pēc tam jau cietums un kapi.
bet mājās pa saules taku mūs atveda ezītis miglā
link4 comments|post comment

[Jul. 17th, 2010|07:00 am]
konjakā nomazgāju kāju
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 17th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]