mazaa_mija - July 10th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 10th, 2010

[Jul. 10th, 2010|11:20 am]
poļi zem loga dragā Modern Talking, dzeru kafiju, pīpēju un skatos uz apkārtējo mantu daudzumu, 2 gadu laikā apaugt ar mantām var tikai krājēji un rausēji, vai arī tas ir pārtikušās zemes iespaids par vairāk vairāk vairāk vairāk
varētu jau visu atstāt pašplūsmā, kā jau ierasts, un tad sākt atkal no nulles, bet doo, jau laikam, no savām grāmatām neatteiksies, kas arī sastāda lielāko daudzumu un ir vismagākās
vakar piekrāmēju vienu kasti ar grāmatām, bet tā izrādījās par lielu un smagu, ko tālāk?
labi, ka riepas stāv jau iepakotas žurku sagrauztajos maisos
link3 comments|post comment

[Jul. 10th, 2010|12:18 pm]
dzīvosim kopā ar laivu
link1 comment|post comment

[Jul. 10th, 2010|12:26 pm]
Pilsēta ir tur

vajadzētu padomāt par mazu laiveli
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 10th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]