mazaa_mija - July 3rd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 3rd, 2010

[Jul. 3rd, 2010|06:06 pm]
sarkanie lindraki Amsterdamai, lai var dzert tekilu un jandalēt ar dažādu krāsu bandītiem, zaļie – Rotterdamai, lai smalkā konferenšu rūmā uz milzīga, pilnīgi balta, saules apspīdēta ekrāna 31 stāvā klausītos futeni un pie gola ietu uz balkona/terases klausīties kā ierēcās visa pilsēta, bet Hāgā līst lietus un nekas to nespēj izsist no ierastās miegainības un garlaicības.

P.S. esmu iepirkusi tik daudz svārku kā nekad, bet KABK'ā visi pārdodas
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | July 3rd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]