mazaa_mija - June 11th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 11th, 2010

[Jun. 11th, 2010|10:45 pm]
o, rīt Hāgā atklājas kārtējais jauno siļķu rīšanas festivāls, kopā ar džezu kanālu laivās un futenes gaidās ar praudu Džimiju Sommervilu geju koncertā, bet varbūt jābrauc uz Rotterdamu klausīties, kā grieķu Pandelis spēlēs izstādes atklāšanā
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 11th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]