mazaa_mija - May 29th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 29th, 2010

Beoordeling [May. 29th, 2010|12:19 am]
link2 comments|post comment

[May. 29th, 2010|12:36 am]
simply live of a simple life
linkpost comment

sistēma [May. 29th, 2010|12:47 am]
esmu pamanījusieies nekad neapgūt struktūru, bet uzreiz mēģinu ielekt sitēmā, errori lec pa labi un pa kreisi

P.S es nezinu pat reizrēķinu, bet nokārtoju vidusskolas eksāmenu algebrā un ģeometrijā virs vidējā, bet es labāk neko neskaitu
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 29th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]