mazaa_mija - May 7th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 7th, 2010

[May. 7th, 2010|10:13 am]
kaļķa un rūsas noēdājs, peļu dajas pa galdiem, krievi un piepūšamie matrači, banku operācijas, Dutch Golden Age, koncepti un koncerti, fikcijas un realitātes stājas rindā....bet vakarā paceltu galvu griezīšu robežas
linkpost comment

[May. 7th, 2010|12:01 pm]
man ir 6 stundas....
linkpost comment

[May. 7th, 2010|02:53 pm]
6 мин пыпаузе
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 7th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]