mazaa_mija - April 17th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 17th, 2010

[Apr. 17th, 2010|03:02 pm]
šodien izgāju ielās pilnā ekipējumā, kas noprocesējās 2 platēs, bet es nomiršu no gaidām līdz pirmdienai, lai attīstītu procesu līdz galam un ieraudzītu, ko esmu palidusi garām
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 17th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]