mazaa_mija - January 24th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 24th, 2010

[Jan. 24th, 2010|08:51 pm]
mūsdienu comerc fotogrāfija izskatāspēc sliktas Dailes teātra izrādes (naciķis arī pavelkās) un un slavenais dokumentālais iet pavādā notikumiem nevis bilžu stāstiem. Nupat atnācu no Zilver camera ceremonijas, kur orķestris un šampis nodrošināts, kur par vinnētāju ķluva asiņains beigts džeks,Winners )
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | January 24th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]