mazaa_mija - January 12th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 12th, 2010

[Jan. 12th, 2010|12:53 am]
zogu veikalā plastmasas maisiņus un skrienu mājās gludināt, jau kuro nedēļu kopš zsv
ellīgs darbs tā gludināšana
linkpost comment

[Jan. 12th, 2010|02:04 am]
gludinot, diez, ir iespējams aizmigt?
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 12th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]