mazaa_mija - January 2nd, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 2nd, 2010

[Jan. 2nd, 2010|08:21 pm]
vai tiešām ir sācies J.G.? To, ka Parīzē bijām uz zsv es vairs jau neatceros, un vispār, iespējams, es to nosapņoju. turpinu cīnīties ar video, drīz laikam dabūšu galu, lēkājot no cuta uz effectiem, katrs kaut ko pamanās iemuģīt ar formātiem un pixeļiem, bet es tiem pixeļiem, kretīniem parādīšu, kur vēži ziemo
linkpost comment

[Jan. 2nd, 2010|10:00 pm]
es no vilka nebaidos, nebaidos, lalala, lalalaaaaaaa
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 2nd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]