mazaa_mija - December 2nd, 2008 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 2nd, 2008

[Dec. 2nd, 2008|09:42 pm]
šodien gandrīz viss ko darīju, bija pirmo reizi mūžā
linkpost comment

[Dec. 2nd, 2008|09:48 pm]
un jā, kas nebija pirmo reiz mūžā ir – ka ieskrēju ar pieri 2x sienā, tagad man ir normāls puns
laikam tuvojas man bīstamais laiks
jāsāk uzmanīties
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 2nd, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]